SBA CHO PHP MỞ HỒ SƠ XIN XA NỢ KHOẢN VAY PPP
Theo thông báo từ trang web SBA.gov, từ ngày 04/08/2021, SBA (Small Business Administration - Cục Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ) đã cho phép các doanh nghiệp nhỏ trên toàn Hoa Kỳ mở hồ sơ xin phép xin xóa nợ các khoản vay PPP.
Chương trình PPP (gọi tắt của chữ Pay Check Protection Program - Chương trình Bảo vệ Tiền lương) của SBA liên kết với các ngân hàng trên toàn Hoa Kỳ trợ giúp tài chánh để trả tiền lương cho các nhân viên trong thời đại dịch Covid 19. Những chủ nhân của các tiệm Nails /Thẩm Mỹ trả lương nhân viên theo dạng W2 có hồ sơ mượn tiền theo chương trình này có thể trực tiếp vào trang web SBA.gov hoặc liên lạc các dịch vụ chuyên về lãnh vực này để xin xóa nơ theo những quy định của SBA đưa ra. Quý vị nào cần giúp đỡ có thể gọi Đại diện (nói tiếng Việt) 714 322 1015 để nhờ làm Đại diện để lập hồ sơ hoặc vào SBA.gov để tự lập hồ sơ.