TRỢ CẤP LỆ PH GIẤY PHP HNH NGHỀ THẨM MỸ TẠI CALIFORNIA
Vào ngày 23 tháng 02 năm 2021, Thống đốc California Newsom đã ký một đạo luật cung cấp tài chánh khẩn cấp cho các cư dân California đang gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Trong gói Đạo luật này có quy định miễn lệ phí tất cả các giấy phép hành nghề Tóc và Thẩm Mỹ hết hạn vào các năm theo lịch 2021 - 2022 (do hội đồng Nghề tóc và thẩm mỹ California cấp). Trợ cấp lệ phí sẽ áp dụng cho tất cả các trường hợp gia hạn giấy phép bao gồm hơn 560,000 cá nhân hành nghề và hơn 53,000 cơ sở thương mại thẩm mỹ.

Các giấy phép gia hạn sẽ được Hội đồng Thẩm mỹ gởi qua đường bưu điện trước ngày hết hạn 83 ngày. Những người được cấp giấy phép được khuyến khích cập nhật địa chỉ, ngoài ra họ không cần phải làm bất cứ điều gì để nhận được giấy phép được gia hạn. Việc miễn lệ phí sẽ được tự động áp dụng đối với tất cả các trường hợp gia hạn giấy phép. Không cần phải nộp đơn đăng ký. Hội đồng sẽ cấp giấy phép mói trước ngày giấy phép hết hạn.

Nếu người hành nghề đã nộp lệ phí cho giấy phép hết hạn vào năm 2021, ngày gia hạn sẽ được kéo dài đến ngày 01 tháng 01 năm 2025, vì vậy bạn sẽ không phải nộp lệ phí cho kỳ gia hạn tiếp theo của mình. Những ai đã nộp lệ phí gia hạn giấy phép trong năm 2021 sẽ không được hoàn tiền lại. Tuy nhiên, nếu người được cập giấy phép đã nộp lệ phí gia hạn giấy phép năm 2021, thì người được cấp giấy phép sẽ không phải nộp lệ phí gia hạn cho kỳ gia hạn tiếp theo nữa. 

XIN LƯU Ý, ĐẠO LUẬT NÀY CHỈ ÁP DỤNG CHO VIỆC MIỄN LỆ PHÍ GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ CHỨ KHÔNG ÁP DỤNG CHO ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU ĐỂ XIN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ.

Các bạn muốn tham khảo chi tiết hoặc xem mẫu tin thông báo tiếng Anh hãy vào trang mạng www.barbercosmo.ca.gov.